කර්මාන්තශාලා සංචාරය

පැල සහ උපකරණ ඇඳීම

1
1 (1)
1 (2)
1 (4)
1 (3)

ප්රදර්ශනය

2022_03_08_10_19_IMG_9489
2022_03_08_10_18_IMG_9488
2022_03_08_10_18_IMG_9487

සහතිකය

Patent certificate (1)

පේටන්ට් සහතිකය

Patent certificate (2)

පේටන්ට් සහතිකය

Patent certificate (3)

පේටන්ට් සහතිකය

Abide by the contract

කොන්ත්රාත්තුව අනුව කටයුතු කරන්න

FDA authentication

FDA සත්‍යාපනය

Quality certification

තත්ත්ව සහතිකය